Club300.dk - Artikler
a
  
Artikler
 
Referat af generalforsamling og årsregnskab for Club300.dk 12-04-2014 kl. 09:04

Referat ordinær generalforsamling 8. marts 2014
kl. 15.00 på Blåvand Fuglestation.

Formanden bød de fremmødte velkommen og henviste til dagsordenen, der findes på
club300.dk’s hjemmeside. Søren Harding blev valgt som referent.

1. Valg af dirigent
Henrik Kisbye blev valgt som dirigent. Henrik Kisbye konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og overlod ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning v/Formand Rune Bisp Christensen
Medlemsantallet ved året udgang var 140 og budgettet for 2013 var 90 medlemmer,
hvilket må betragtes som en særdeles tilfredsstillende udvikling.

Ved året slutning var saldoen på foreningens konto 15.840 kr. mod knapt 10.000 året
før. I stedet for at lade kontingentet samle støv på foreningens konto var der i 2013
anvendt midler til præmier og træfs.

Formanden fremhævede tre træfs i beretningen:

Adamsii turen 28. april 2013 fra Gilleleje, hvor 11 deltagere havde tilmeldt sig.
Forventninger var store, da adamsii turen fra Sæby i 2012 var en stor succes. Turen
gav desværre ikke det forventede udbytte, blandt andet pga. manglende koordinering
af GPS-koordinater med skipperen.

PGW II på Langeland den 31. maj – 2. juni 2013. Træffet var en stor succes – primært
på det sociale område, hvor Søgård Hovedgård var en perfekt ramme. Det kneb dog lidt
med de store giftigheder, men Tim Hesselballe Hansen løb med hovedpræmien et
gavekort på 1.000 til Sorgenfri Foto for fundet af en lundsanger.

PGW III på Mandø 27. – 29. september 2013. Fuglemæssigt var dette en noget større
succes med Tajgapiber, Dværgværling, 12 hvidbryn og lille fluesnapper. Ikke at
forglemme den mulige Isabellastenpikker, der desværre ikke holdt stik. Henrik
Kristensen fandt Dværgværligen om lørdagen, der således blev dagens fugl. Søndagens
fund af Tajgapiber stod Simon Sigaard Christiansen og Rasmus Due Nielsen for, og
dette fund blev præmieret som både dagens og træffets bedste fugl. Som vanligt var
træffet også en succes på det sociale område.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse v/Kasserer Søren Harding
Regnskabet blev gennemgået af kassereren, der redegjorde for at det i forhold til sidste
år var forsøgt at gøre regnskabet mere gennemskueligt bl.a. ved en opdeling på flere
konti. Året resultat var 5.869 kr. og Egenkapitalen var 15.840. Regnskabet blev
godkendt. Regnskabet inkl. bilag kan findes på hjemmesiden sammen med dette
referat.

 

4. Budget til orientering v/Formanden Rune Bisp Christensen
Indtægter:
Medlemskaber 12.000,-
Donationer 500,-
Merchandice 2000,-
total 14.500,-

Udgifter:
Kontor og porto 1500,-
Merchandice 2000,-
Træfs og præmier 5000,-
Generalforsamling 2500,-
DNA pulje 2000,-
Uforudseete 2000,-
Total 15.000,-

hvilket vil sige at vi har en forventning om et underskud på 500,- i 2014.

5. Fastsættelse af kontingent
Medlemskontingentet blev godkendt til uændret 100,- om året.

6. Valg af besyrelsesmedlemmer og suppleanter
I år var formand Rune Bisp Chistensen, Næstformand Jimmy Skat Hansen og Kasserer
Søren Harding på valg. Alle genopstillede og blev genvalgt. Suppleant Stig Jensen var
ligeledes på valg, og her blev Thomas Bundgaard Rasmussen valgt.

7. valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Per Bo Hansen var på valg. Han genopstillede og blev valgt påny.

8. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Rasmus Strack om muligheden for at stemme
ved fuldmagt fra et medlem, der ikke deltager på generalforsamlingen. Ordlyden af
forslaget var:

§ 8. Stemmeret og afstemning:
Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettiget og kan opstille til
tillidsposter. Uden fremmøde kan et medlem stemme ved fuldmagt, dog kun via anden
stemmeberettiget person. Ingen ved generalforsamlingen må besidde flere end en
fuldmagt.

Det var umiddelbart stor tilslutning til forslaget, men det gav en del debat, da flere
udtrykte forskellige holdninger til muligheden for at stemme pr. fuldmagt. Debatten
blev af mere generel karakter, og det besluttedes, at bestyrelsen i 2014 skulle arbejde
på at detaljere vedtægterne bl.a. med henblik på stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved
brev.

Alle – bortset fra en stemte for forslaget.

9. Eventuelt

1. Spørgsmål om foreningens hjemmeside, blev besvaret med et hurtigt referat af
webmødet, som foregik d. 7 marts.

2 .Diskussionen om eventuel aflønning af eventuelle fremtidige foredragsholdere.
Diskussionen omhandlede om aflønnings af foredragsholderen ift. om
vedkommende er medlem af foreningen.

3. DNA puljer blev drøftet. Forslag til procedure blev drøftet og det blev
konkluderet, at bestyrelsen ville se nærmere på værdien af de DNA-resultater,
der kunne opnås til den estimerede pris.

4. Per Bo Hansen rejste spørgsmålet om at få frivillige til at hjælpe, hvis
aktivitetsniveauet stiger. Debatten sluttede med en opfordring til bestyrelsen om
at gøre det lettere for medlemmer at melde sig, f.eks. via annoncer.

5. Per Bo Hansen rejste herudover spørgsmålet om hvorvidt foreningen var parat til
at håndtere den øjede arbejdsbyrde ved administration af X-lister på
hjemmesiden. De involverede parter meddelte, at de var parate til at løfte
byrden, og at det ikke forventedes at blive en tung byrde, da udgangspunktet
ville være den danske artsliste.

6. Der var også en drøftelse af om X-listen DK-arter skulle tilbydes ikkemedlemmer.
Efter debatten blev der afholdt en vejledende afstemning ved
håndsoprækning, hvor 7 stemte for og 3 imod.

7. Afslutningsvis blev der gennemgået statustikker for brugen af hjemmesiden. I
gennemsnit blev hjemmesiden besøgt af 145 ”unikke” brugere pr. dag i 2013,
hvilket er en stigning i forhold til 2012, hvor antallet var 130 ”unikke” brugere.
Til gengæld faldt antallet af sidevisninger pr. besøg fra 3 til 2,5 fra 2012 til
2013.

Dirigenten takkede for en livlig og engageret debat og hævede generalforsamlingen.

 

 


 

 

 

 

 

Top | Home